*
*
*

Welcome

PKF Cape Town

Latest news from PKF Cape Town

KAN DIE SAID GEBRUIK MAAK VAN INTERPRETASIENOTAS IN DIE INTERPRETERING VAN WETGEWING?

KAN DIE SAID GEBRUIK MAAK VAN INTERPRETASIENOTAS IN DIE INTERPRETERING VAN WETGEWING?

31 Jul 2018

Daar bestaan ‘n praktyk waarvolgens die SAID sekere Interpretasienotas uitreik met die doel om meer duidelikheid te gee aan die toepassing van spesifieke wetgewing. In ‘n onlangse saak was die Konstitusionele Hof vereis om die laat indiening, van ‘n verlof tot appèl teen ‘n uitspraak van die Hoogste Hof van Appèl, te oorweeg.  Die Konstitusionele Hof het die applikant se beswaar oorweeg dat die Hoogste Hof van Appèl nie moet staatmaak op die Interpretasienotas, soos uitgereik deur die SAID, nie.

Die applikant het aangevoer dat die howe onafhanklik die betekenis van wetgewing moet bepaal en dat die oorweging van interpretasie notas, as wetlik relevant vir die behoorlike interpretasie van wetgewing, ongrondwetlik sou wees, aangesien dit ongelyke behandeling van regspersone sal veroorsaak. Daarbenewens het die applikant aangevoer dat interpretasienotas in werklikheid ontoelaatbare bewyse tot ‘n bevinding is.

Die SAID het voorgestel dat 'n hof slegs 'n administratiewe liggaam se vertolking van wetgewing in ag kan neem in die mate waarin hierdie interpretasie bewys lewer dat dit vir 'n aansienlike tydperk op 'n konsekwente wyse toegepas is deur die administratiewe liggaam.

Die Konstitusionele Hof het verskeie aspekte oor die gebruik van "gewoonte" in die interpretasie van wetgewing en die verandering oor tyd van wetlike oppergesag na grondwetlike demokrasie oorweeg en soos volg verklaar:

"Hoekom moet 'n eensydige praktyk van een deel van die uitvoerende gesag van die regering 'n rol speel in die bepaling van die redelike betekenis wat aan 'n statutêre bepaling gegee moet word? Dit kan waarskynlik geregverdig wees indien die praktyk bewys lewer van 'n onpartydige toepassing van 'n gewoonte wat deur alle belanghebbendes erken word, maar nie waar die praktyk eensydig deur een van die litigasiepartye ingestel is nie. Onder sulke omstandighede is dit moeilik om te sien watter voordelige bewyse die eensydige praktyk sal hê vir die objektiewe en onafhanklike interpretasie deur die howe van die betekenis van die wetgewing, in ooreenstemming met grondwetlike voorskrifte. Dit is beter om dit eerder te vermy.”

Op grond van die bogenoemde, tensy 'n Interpretasienota 'n aanduider van heersende praktyk toon, is 'n Interpretasienota in wese 'n eensydige blik op die interpretasie van 'n statutêre bepaling. In sulke gevalle kan enige vertroue wat deur 'n hof op 'n Interpretasienota geplaas word, in ooreenstemming met die bogenoemde, ‘n impak hê op die onafhanklikheid en onpartydigheid van sodanige hof om sy besluit te neem.

Kontak gerus vir Alexa Muller indien ‘n spesialis opinie benodig rakende die toepassing van ‘n belasting statutêre bepaling of indien u onseker is oor die toepassing of gebruik van die SAID se Intepretasienotas. Sy kan gekontak word by (021) 914 8880 of alexa.muller@pkf.co.za.


Get In Touch

For more information on how our services can help your business get in touch.

* *
*