*
*
*

Welcome

PKF Cape Town

Latest news from PKF Cape Town

Hoe beïnvloed die 1% BTW-verhoging jou besigheid?

Hoe beïnvloed die 1% BTW-verhoging jou besigheid?

27 Mar 2018

Die Minister van Finansies het in sy begrotingsrede op 21 Februarie 2018 die BTW-koersverhoging van 14% tot 15% aangekondig. Hoewel die meeste besighede tans fokus op hoe om hul stelsels op te dateer om voorsiening te maak vir die nuwe koers, is die impak van die wysiging moontlik nog nie ten volle oorweeg en in ag geneem nie.
Artikels 67 en 67A van die BTW-wet, handel spesifiek met die reëls rakende die tydstip van lewering en die toepaslike BTW-koers wanneer daar 'n verandering in die koers is.

Aangesien dit ongeveer 25 jaar is sedert 'n verandering in die BTW-koers in Suid-Afrika, vereis hierdie reëls 'n gedetailleerde ontleding om te verseker dat ondernemers BTW teen die korrekte koers in die toepaslike tydperk verantwoord ten einde onnodige boetes en rente te vermy.
Artikel 9 van die BTW-wet bepaal as algemene reël dat die tydstip van lewering die vroegste is van:

 • Die uitreiking van 'n faktuur; of
 • Die datum van betaling

  Die oorgangsreëls kan egter as volg opgesom word:
 • Die tydstip van lewering onstaan met die verskaffing van goedere of dienste eerder as met die uitreiking van 'n faktuur of ontvangs van betaling.
  • Indien goedere verskaf word of dienste gelewer word voor 1 April 2018, sal die koers van 14% van toepassing wees ongeag wanneer die faktuur uitgereik is of betaling ontvang is.
  • Indien dienste voor en na 1 April 2018 gelewer is, moet 'n billike en redelike toedeling van die diensfooi gedoen word en BTW op die gedeelte met betrekking tot die tydperk voor 1 April 2018 teen 14% gehef word, terwyl die BTW op die gedeelte vir die tydperk na 1 April 2018 teen 15% gehef word.
  • In die geval waar ‘n ondernemer 'n faktuur uitreik of betaling ontvang voor 1 April 2018, maar die goedere of dienste gelewer word na 1 April 2018, kan die koers van 14% toegepas word indien sodanige goedere of dienste voor 22 April 2018 (dws binne 21 dae) verskaf word.
  • Versuim om sodanige goedere of dienste te lewer binne hierdie 21 dae periode sal daartoe lei dat die lewering geag word om plaas te vind op 1 April 2018 en sal dan onderworpe wees aan die hoër koers van 15%.
 • Die lewering van goedere sluit ook geagte lewerings in, soos in die geval van huurooreenkomste waar die goedere geag word verskaf te word wanneer die ontvanger besit of okkupasie van die eiendom neem.
 • In die geval van vaste eiendom is daar ook 'n geagte lewering wanneer die eiendom in die Akteskantoor geregistreer is en betaling ontvang word.
  • Indien 'n verkoopooreenkoms voor 1 April 2018 aangegaan is, maar die eiendom word eers geregistreer en betaling na 1 April 2018 gemaak, sal die nuwe koers van 15% geld.
  • Sekere uitsonderings op hierdie reël geld ten opsigte van residensiële eiendom waar die ou koers van 14% gehef kan word indien die ooreenkoms voor 1 April 2018 gesluit is.
 • Waar kontrakte voor 1 April 2018 aangegaan is en nie spesifiek die ondernemer verbied om enige verhoging in die BTW-bedrag van die ontvanger van die goedere of dienste te verhaal nie, is daardie verskaffer geregtig om die bykomende BTW van die ontvanger te verhaal. As die verskaffer nie die bykomende BTW kan verhaal nie, sal die ondernemer aanspreeklik wees vir die verhoogde BTW-bedrag.
 • Waar goedere ingevoer word, word die tydstip van lewering bepaal deur die datum waarop klaring verkry word vir huishoudelike verbruik. Indien die goedere voor 1 April 2018 in Suid-Afrika aankom, maar klaring eers ná hierdie datum verkry word, sal die koers van 15% geld.
 • Waar 'n debiet- of kredietnota uitgereik is, moet die koers van 14% geld waar die debiet- of kredietnota betrekking het op die verskaffing van goedere of dienste voor 1 April 2018. 

Dit is van die uiterste belang dat hierdie reëls nagekom word, aangesien die versuim om BTW in die korrekte tydperk en teen die korrekte koers te verantwoord, sal lei tot boetes en rente. Verder is dit waarskynlik dat die aantal oudits vir die oorgangstydperk, Februarie tot April 2018, sal toeneem as gevolg van die SAID wat sal wil verseker dat hierdie oorgangsbepalings deur ondernemers nagekom is.
Die SAID sal binnekort 'n kennisgewing uitreik wat die openbaarmakingsvereistes in die BTW-opgawe vir Maart / April en daaropvolgende opgawes uiteensit vir gevalle waar BTW-uitsette gehef word teen 'n kombinasie van 14% en 15%.

Kontak gerus ons Belastingspesialis, Alexa Muller, vir enige vrae rakende die BTW-koersverhoging by 021-914 8880 of e-pos aan alexa.muller@pkf.co.za.

Groete Marisa


Get In Touch

For more information on how our services can help your business get in touch.

* *
*