*
*
*

Welcome

PKF Cape Town

Latest news from PKF Cape Town

GEAGTE KLIËNT

GEAGTE KLIËNT

31 Jul 2018

GEAGTE KLIËNT,

 

Voor ons weer ons oë uitgevee het is meer as helfte van 2018 reeds verby!

Met die viering van Mandela-dag van 18 Julie, het ons by PKF net weereens besef hoeveel ons het om voor dankbaar te wees en die een ding wat ons spesifiek uitgelig het, is ons dankbaarheid vir ons kliënte. Ons wil van die geleentheid gebruik maak om elke kliënte te bedank vir jul lojale ondersteuning van die afgelope paar maande en ons sien ook uit daarna om u by te staan die res van die jaar. 

Ons besef dat almal die effek van die ekonomiese veranderinge en politieke skommelinge ervaar, maar ons wil u steeds aanmoedig om die res van die jaar positief en met dankbaarheid aan te pak.  Nelson Mandela het die volgende gesê: “It always seems impossible until it’s done.”, dit is ons leuse vir die res van die jaar

Ons het die voorreg gehad om tydens Mandela-week tyd te spandeer by twee aftree-oorde waarvan die inwoners honger is vir persoonlike aandag. Sien asb ‘n paar fotos hiervan aan die einde van die artikel.

Ek wil graag van die geleentheid gebruik maak om die dienste wat Zurea Schloms bied uit te lig, sy is in beheer van ons sekretariële afdeling, wat bystand lewer met die oprig van maatskappye (en alles wat daarmee gepaardgaan) en ook met enige wysigings aan maatskappye en beslote korporasies, soos deur u versoek.  Kontak haar gerus by (021) 914 8880 of zurea.schloms@pkf.co.za. Een tipe verandering waarmee ons gereeld bystand lewer is naamsveranderinge van maatskappye of beslote korporasies, hiermee meer inligting rakende die vereistes hieraan verbonde:

Dit staan ʼn maatskappy of beslote korporasie vry om sy naam te verander indien dit benodig word of soos verkies.  Vir maatskappye sal die naamsverandering ʼn spesiale besluit tot gevolg hê wat deur die aandeelhouers van die maatskappy goedgekeur moet word en in die geval van ʼn beslote korporasie moet die lede van die beslote korporasie die naamsverandering goedgekeur.

Voor die naam van die maatskappy of beslote korporasie verander kan word, moet voorgestelde name aan die “Companies and Intellectual Property Commission” (“CIPC”) voorgelê word vir goedkeuring. Daar kan vier opsies van moontlike name verskaf word aan CIPC in volgorde van keuse. Wanneer CIPC tevrede is met ʼn voorgestelde naam, sal hulle dit vir die gebruik van die maatskappy of beslote korporasie reserveer vir ʼn tydperk van 6 maande.  Die reservering kan ná 6 maande vir ʼn verdere tydperk van 1 maand verleng word, maar kan daarna nie verder verleng word nie en sal verval, waarna  ʼn aansoek weer ingedien sal moet word.

Die voorgestelde name van maatskappye en beslote korporasies moet aan verskeie vereistes voldoen soos uiteengesit in Artikel 11 van die Maatskappywet van 2008 (“die Wet”).  Hieronder volg ʼn lys van enkele van hierdie vereistes –

 • die naam mag woorde in enige taal insluit; 
 • die naam mag nie dieselfde of verwarrend soortgelyk wees aan –
  • die naam van ʼn ander maatskappy, geregistreerde buitelandse maatskappy, beslote korporasie of koöperasie nie, tensy die maatskappy/beslote korporasie deel uitmaak van ʼn groep wat soortgelyke name gebruik;
  • ʼn naam geregistreer vir die gebruik van ʼn persoon as ʼn besigheidsnaam ingevolge die Wet op Besigheidsname, Wet no. 27 van 1960, nie;
  • ʼn geregistreerde handelsmerk wat aan ʼn ander persoon behoort, of ʼn handelsmerk ten opsigte van ʼn aansoek vir registrasie as ʼn handelsmerk in die Republiek ingedien is nie, of ʼn welbekende handelsmerk soos in Artikel 35 van die Wet op Handelsmerke, Wet no. 194 van 1993, beoog nie;
  • ʼn handelsmerk, woord of uitdrukking waarvan die gebruik ingevolge die Wet op Handelswaremerke, Wet no. 17 van 1941, beperk of beskerm word nie;
 • die naam mag nie valslik impliseer of voorgee, of sodanig wees dat dit ʼn persoon redelikerwys sal mislei om verkeerdelik te glo dat die maatskappy/beslote korporasie –
 • deel is van of geassosieer word met ʼn ander persoon of entiteit nie;
 • ʼn staatsorgaan of ʼn hof is, of deur die staat, ʼn staatsorgaan of ʼn hof bedryf, geborg, gesteun of onderskryf word nie;
 • besit, bestuur of bedryf word deur ʼn persoon of persone wat ʼn bepaalde opvoedkundige benaming het nie;
 • besit, bedryf, geborg, gesteun of onderskryf word deur, of die ondersteuning geniet van enige internasionale organisasie, buitelandse staat, staatshoof, regeringshoof, regering of administrasie van ʼn departement van so ʼn regering of administrasie nie;
 • die naam mag nie ʼn woord, uitdrukking of simbool insluit wat, in isolasie of in samehang met die res van die naam redelikerwys geag kan word as oorlogspropaganda, aanhitsing tot onmiddellike geweld of voorspraak vir haat gebaseer op ras, etnisiteit, geslag of geloof, of aanhitsing om skade te veroorsaak uit te maak nie.

 

 Groete

 

Jan

 


Get In Touch

For more information on how our services can help your business get in touch.

* *
*