*
*
*

Welcome

PKF Cape Town

Latest news from PKF Cape Town

Addisionele mediese aftrekking vir ’n individu: Wanneer kan ek mediese uitgawes uit die sak betaal eis vanaf die SAID?

Addisionele mediese aftrekking vir ’n individu: Wanneer kan ek mediese uitgawes uit die sak betaal eis vanaf die SAID?

16 May 2018

Addisioneel tot die Artikel 6A mediese belastingkrediet is daar ook ‘n aftrekking beskikbaar vir individue (belastingpligtiges) wat mediese uitgawes self uit die sak uit betaal, in terme van Artikel 6B van die Inkomstebelastingwet.

Die addisionele mediese uitgawes kan deur die belastingpligtige geëis word vir  kwalifiserende mediese uitgawes aangegaan vir homself asook sy afhanklikes.

Volgens Artikel 6B(1) sluit “afhanklike” die volgende in:

  • Gade of lewensmaat van die belastingpligtige;
  • Belastingpligtige se kind, asook kind van gade;
  • Enige ander lid van die belastingpligtige se familie waarvoor die belastingpligtige aanspreeklik is vir die ondersteuning of familieversorging; en
  • Enige ander persoon waar die mediese skema se reëls ’n afhanklike erken.

Kwalifiserende mediese uitgawes sluit in: 

  • Dokters, tandartse, fisioterapeute, oogkundiges en verskeie ander mediese praktisyns;
  • Geregistreerde hospitale, of tuisverpleging deur ’n gekwalifiseerde verpleegkundige;
  • Voorgeskrewe medisyne (“Oor-die-toonbank-medisyne” kwalifiseer slegs indien dit deur ’n geregistreerde mediese praktisyn voorgeskryf is.);
  • Bogenoemde uitgawes aangegaan in die buiteland; en
  • Uitgawes soos voorgeskryf deur die Kommissaris, noodsaaklikerwys aangegaan en betaal met betrekking tot liggaamlike gestremdheid of ongeskiktheid.

Vir die uitgawes om te kwalifiseer vir die addissionele mediese aftrekking moes dit werklik deur die belastingpligtige in die jaar van aanslag betaal word en nie verhaalbaar gewees het deur ’n mediese fonds of ’n gapingsdekkingplan nie. Die SAID kan bewyse versoek wat die werklike betaling daarvan ondersteun, hierdie rekords moet dus deur die loop van die jaar bygehou word.

Die addisionele mediese aftrekking word op spesifieke formules bereken soos uiteengesit in Artikel 6B. Belastingpligtiges 65 jaar en ouer, asook belastingpligtiges met ’n gestremdheid, of gade, of kind met gestremdheid kan die meeste voordeel uit Artikel 6B benut.

Kontak gerus vir Annalize Smit by annalize.smit@pkf.co.za of (021) 914 8880 indien u enige verdere vrae in hierdie verband het.


Get In Touch

For more information on how our services can help your business get in touch.

* *
*