*
*
*

Welcome

PKF Cape Town

Latest news from PKF Cape Town

BELASTINGKLARINGSERTIFIKATE

BELASTINGKLARINGSERTIFIKATE

28 Nov 2017

Die SAID kan gekontak word om vir verskeie redes belastingklaringsertifikate aan belastingbetalers uit te reik. Dit sluit in 'n algemene bevestiging dat die betrokke belastingbetaler se sake in orde en op datum is ('n sogenaamde "Good Standing" belastingklaringsertifikaat). Die ander rede vir ‘n belastingklaringsertifikaat is normaalweg indien dit vereis word ten einde aan sekere regeringstenders deel te neem.

Die afgelope tyd het individue dit al hoe meer aansoek gedoen ten einde hul jaarlikse buitelandse beleggingstoelaag van R10 miljoen te gebruik om fondse in die buiteland te belê. Daar word na hierdie tipe belastingklaringsertifikaat verwys as ‘n “FIA” sertifikaat. Die Suid-Afrikaanse Reserwebank (deur sy gemagtigde handelaars (waarvan meeste kommersiële banke is)) sal nie die oordrag van fondse goedkeur sonder ‘n FIA sertifikaat nie. Fondse kan dus nie oorgedra word indien ‘n belastingpligtige se belastingsake nie in orde en op datum is nie.

Meeste belastingpligtiges besef nie dat die uitreiking van belastingklaringsertifikate 'n proses is wat spesifiek deur die “Tax Administration Act” (“TAA”) gereguleer word nie. Die vereistes word uiteengesit in artikel 256 van die TAA. Alle belastingklaringsertifikate moet in die voorgeskrewe vorm en wyse deur 'n belastingpligtige of sy/haar verteenwoordiger aangevra word. 'n Belastingklaringsertifikaat moet die volgende inligting bevat: die oorspronklike datum van uitreiking van die sertifikaat en dus die datum waarop die belastingpligtige se belastingnakomingstatus oorweeg is en die naam, belastingnommer en ID nommer (of die maatskappy se registrasienommer) van die belastingpligtige.

Na ontvangs van 'n aansoek, in die voorgeskrewe formaat, moet die SAID die aansoek weier of die sertifikaat uitreik binne 21 werksdae. Die tydperk mag egter verleng word, indien ‘n langer periode redelikerwys benodig word. Dit is indien 'n senior SAID-beampte oortuig is dat die bevestiging van die belastingpligtige se belastingnakomingstatus die doeltreffende en effektiewe invordering van belasting kan benadeel.

In praktyk neem die SAID dikwels meer as die voorgeskrewe 21 werksdae voor die belastigklaringsertifikaat uitgereik word, dit is veral in die geval waar die belastingpligtige van die buitelandse beleggingstoelaag gebruik wil maak. Ingevolge die TAA mag die SAID nie langer neem as die 21 dae om so 'n aansoek te verwerk nie, tensy daar enige aanduiding is dat die invordering van belasting in gevaar gestel kan word indien die sertifikaat uitgereik word (wat selde die geval sal wees). Waar sulke vertragings egter ervaar word, het belastingpligtiges min opsies ten einde die proses te bespoedig. Dit is beperk tot die kry van ‘n opinie van die Belastingombudsman (wie se aanbevelings nie bindend is nie), of deur die indien van ‘n aansoek by die Openbare Beskermer of die Hooggeregshof vir 'n bevel om die SAID te dwing om 'n besluit te neem oor die uitreiking van die sertifikaat. Die meeste belastingbetalers sal derhalwe bloot SARS se vertragings in die verwerking van die aansoek moet verduur. Belastingpligtiges wat dus ‘n FIA sertifikaat benodig moet genoegsame tyd laat vir die verwerking van die versoek, voordat geld in die buiteland belê kan word.

Indien u bystand benodig met die aansoek om ‘n belastingklaringsertifikaat, kontak gerus vir Annalize Smit by (021) 914 8880 of annalize.smit@pkf.co.za.


Get In Touch

For more information on how our services can help your business get in touch.

* *
*